Logotype Ulrika Söderlund

 

 

Grodprinsen är en symbol för att det finns saker vi kanske inte ser


"Det ger livet mening att vara här och nu."

Mer om KBT (Kognitiv beteendeterapi):

Behandling av ångest och andra negativa känslotillstånd har länge varit terapiformens mest framgångsrika områden. Idag tillämpas KBT framgångsrikt även vid kriser, depression, psykoser, medicinska problem, trötthet, personlighetsstörningar och problem hos barn/ungdomar. Även grupper, såsom par eller familjer, samt äldre kan dra nytta av KBT. Terapiformen tillämpas idag vid alla de störningar och problembilder som en psykoterapeut kan möta.

KBT sker i samarbete mellan klient och terapeut. Problem förstås och löses bättre då båda är aktivt engagerade, bidrar med sina respektive kunskaper och har ett delat ansvar. Terapiformen betonar alltså klientens egen kunskap om problemen medan terapeutens förståelse har en underordnad roll. Terapeutens uppgift är att ställa frågor om klientens beteenden, tankar och inre bilder, så att bådas förståelse för problemen ökar.

Skillnaden mellan KBT och andra terapiformer är även mötesformen. KBT-sessioner struktureras så att tiden används på ett ändamålsenligt sätt. Det ger mer tid till att genomföra konkreta behandlingsinsatser och uppnå målen med terapin. Vidare medför det strukturerade arbetssättet att klienten blir en en mer målorienterad och aktiv problemlösare.

Vanliga metoder inom KBT
Terapin fokuserar på att angripa försvårande beteenden, tankar och känslor. Efter en diskussion om och analys av klientens problem väljer terapeuten lämpliga behandlingsmetoder. Ofta används flera metoder samtidigt för att uppnå en god behandlingseffekt.

Exempel på KBT-metoder är klientutbildning, som är ett vanligt första inslag. Den består av information om karaktären av problem, dess orsaker och möjligheter till behandling. En annan vanlig metod är exponering, där klienten konfronteras med ett stimulus som utlöser stark ångest. Exponering i små systematiska steg gör att det man fruktar minskar i betydelse. Exponering kan ske både i verkligheten och i fantasin.

Verbala metoder syftar till att förändra klientens tankar, antingen för sin egen skull eller som en förberedelse inför andra beteendetekniker. Klienten tränas att bli uppmärksam på de spontana tankar som följer av vissa känslor. När man lärt sig att identifiera dylika tankar och känslor behöver man även lära sig att ifrågasätta dem. Det sker i en process där klienten argumenterar för och emot sin tolkning. Det kan kombineras med beteendeexperiment, som innebär att klienten skaffar sig erfarenheter från verkliga livet.

Det är vanligt att människor som söker KBT har brist på vissa aktiviteter, inte ovanligt vid t ex depression. Aktivering är därför viktigt vid problem där klienten behöver göra mer lustfyllda saker. Först hjälper terapeuten klienten att lista på aktiviteter som hon/han tidigare tyckt vara roliga. Därefter gör terapeut och klient tillsammans ett aktivitetsschema för att återföra dessa positiva inslag till klientens liv. Om klientens problem är ångest och stress, är avslappningsövningar eller "mindfulness" ett inslag i behandlingen. Det finns ett flertal olika tekniker, men den sannolikt mest utvärderade är den "tillämpade avslappningen". Till skillnad mot traditionell avslappning syftar den inte till att ge en tillfällig avslappning, utan att utveckla patientens egen färdighet att slappna av. Behandlingen uppdelas i flera olika påbyggnadssteg över 10-15 behandlingstillfällen.

 

Läs mer om KBT & DBT pil

Tillbaka pil