Logotype Ulrika Söderlund

 

Grodprinsen är en symbol för att det finns saker vi kanske inte ser


"Kognitiv, som har att göra med det att ta in och tolka information"

Lockespindel

 

Vad är KBT- Kognitiv Beteendeterapi?


Kognitiv beteendeterapi är en form av psykoterapi som grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi. Begreppet kognitiv beteendeterapi anger att tonvikten ligger på samspelet mellan individen och omgivningen, här och nu.

Hur genomförs terapin?
En KBT-session är vanligtvis 45-60 minuter, en gång i veckan. Först görs en analys som vanligtvis tar ca 3-5 sessioner (à 45 min.). Då görs en bedömning av problematiken och om KBT och min kompetens är relevant. Om terapi rekommenderas så ska klienten å sin sida ta ställning till om hon/han vill påbörja en terapi. Ofta är det då lämpligt att träffas varje vecka i början för att sedan glesa ut till varannan och var tredje vecka för att sedan ha ett par uppföljande sessioner. Hur många sessioner som behövs beror på problematiken, målen som sätts upp, och inte minst hur väl klienten arbetar med de hemuppgifter hon/han får. Klienten får hemuppgifter som denne arbetar med på egen hand. Exempel är att söka upp fobiska situationer, läsa litteratur eller undersöka och ifrågasätta tankemönster. Hemuppgifter gör att behandlingstiden förkortas.

KBT kan innebära behandlingslängder allt ifrån en session (till exempel vid specifika fobier) till över flera år. KBT anses vara en korttidsterapi med sällan mer än 10-20 sessioner.

Är KBT effektivt?
Det finns ett omfattande forskningsstöd för KBT vid olika syndrom. Sammanfattningsvis kan sägas att KBT är en framgångsrik metod för många störningar och livsproblem. Forskningsstödet för KBT gör att det idag rekommenderas av socialstyrelsen och regeringen. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har nyligen gått igenom vilka psykoterapier som är effektiva. KBT visar sig där i överlag vara den terapiform som har störst effekt. SBU är statens oberoende organ för utvärdering av sjukvård. På www.sbu.se hittar du skrifter om ångest och depression, samt vilka behandlingar som fungerar.

Läs mer om KBT och DBT

Läs om Mindfulness